1. Splošni pogoji zavezujejo uporabnike vadbenega golf centra GOLFyCity, ki na podlagi podpisane pristopne izjave kupijo mesečno, polletno ali letno karto za uporabo prostora.
 2. Uporabnik lahko storitve naroči preko spletne trgovine ali na recepciji vadbenega centra in se ob prvem obisku registrira na recepciji ter izpolni in podpiše pristopno izjavo ter prejme magnetno kartico, ki jo potrebuje za vstop. Pristopnina znaša 10 EUR z namenom kritja administrativnih stroškov in kartice, ki se poravna v enkratnem znesku in je veljavna v času aktivne uporabe, v primeru neaktivnosti več kot 1 leto se pristopnina ponovno plača. Pristopnina je všteta v ceno polletnih ali letnih kart.
 3. Uporabnik lahko poravna svoje obveznosti po prejetem računu neposredno na transakcijski račun upravitelja. Račun za uporabo prostora in druge storitve prejme uporabnik praviloma po elektronski pošti oz. po navadni pošti. Plačilo obveznosti je možno tudi z gotovino na recepciji centra GOLFyCity.
 4. Veljavnost kart:
  • dnevna karta velja na dan nakupa karte
  • mesečna karta ima veljavnost od 1. do zadnjega dne v tekočem mesecu
  • polletna karta ima veljavnost pol leta od dneva nakupa
  • letna karta ima veljavnost enega leta od dneva nakupa
  • število vstopov in izstopov ni omejeno znotraj veljavnosti kupljene karte
 5. Registrirani uporabniki lahko center uporabljajo vsak dan med 6. in 23. uro, razen v terminih, ki so rezervirani za redno vadbo ali dogodke in sicer praviloma od 15. do 19. ure med delavniki. V kolikor na urniku ni redne vadbe oz. je prostor nezaseden, je možna samostojna vadba uporabnikov. Upravitelj centra bo uporabnike o zasedenosti prostora pravočasno obveščal oz. bo objavljeno na spletni strani in v prostorih vadbenega centra.
 6. Pomoč uporabikom se nudi po telefonu 064 260 480 ali elektronski pošti city@golfy.si ali v času obratovanja recepcije v centru.
 7. V kolikor uporabnik izgubi ali poškoduje kartico, je dolžan kriti strošek za novo kartico, ki znaša 10 EUR. Ob izgubi je uporabnik dolžan v najkrajšem roku sporočiti izgubo in preklicati aktivnost kartice. V kolikor ima uporabnik težave pri uporabi kartice, naj težave nemudoma sporoči upravitelju ali na recepcijo, ki bo težave v najkrajšem možnem času odpravila ali po potrebi brez doplačila zagotovila novo kartico.
 8. Prostor lahko uporablja le oseba, ki je registriran uporabnik, torej podpisnik pristopne izjave ob pogoju, da ima poravnane obveznosti do upravitelja prostora. V kolikor uporabnik ne poravna obveznosti do roka, je upravitelj upravičen, da mu omeji vstop v prostor dokler ne poravna zapadlih obveznosti. V primeru neplačevanja obveznosti, si upravitelj pridržuje pravico poslati opomin. V primeru zamude lahko upravitelj uporabniku zaračuna zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti dalje.
 9. Pri posebej hudih kršitvah splošnih pogojev in hišnega reda, na primer napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, tatvini itd., lahko upravitelj centra prepreči uporabniku dostop do svojih prostorov že ob prvi kršitvi in uporabniku prepove nadaljnjo uporabo prostora.
 10. Upravitelj ne odgovarja za telesne in zdravstvene poškodbe uporabnika ali poškodbe stvari, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe naprav in predmetov v indoor centru s strani uporabnika. Uporabnik je dolžan s stvarmi in predmeti ravnati skrbno in previdno ter v skladu z navodili in splošnimi pogoji. V  primeru  iz naklepa ali malomarnosti povzročene škode, nosi stroške popravila, naprav ali stvari, tisti, ki je škodo povzročil. Take kršitve  štejejo  za  hujše  kršitve  in  upravitelj lahko  v  takem  primeru uporabniku omeji dostop in prepove nadaljnjo uporabo prostora.
 11. Uporabnik mora pri vadbi ustrezno poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih v
  prostoru. Ob vadbi dolgih udarcev je obvezno ustrezno namestiti varnostno mrežo, in sicer
  tako, da so notranji podaljški mreže obrnjeni navznoter in mreža potisnjena navznoter do
  konca nosilcev, ki ločujejo prostore za vadbo med sabo. Ob vadbi dolgih udarcev je omejena
  uporaba vadbene zelenice samo na luknje, ki so dovolj oddaljene od prostora za vadbo
  dolgih udarcev (vsaj 3 metre).
 12. Vadbeni center lahko uporabniki uporabljajo samostojno in brez vnaprejšnje rezervacije,
  zato je potrebno upoštevati pravilo ene košarice, v primeru da so zasedeni vsi prostori za
  vadbo dolgih udarcev in na vadbo čakajo še drugi uporabniki. Na tak način je vsem
  zagotovljena vadba ob minimalni čakalni dobi. Uporabnik, ki je zaradi tega pravila prepustil
  svoje mesto naslednjemu, lahko počaka, da se izprazni naslednje mesto in tako nadaljuje
  vadbo.
 13. Spremembe naslova ali elektronske pošte je potrebno nemudoma sporočiti upravitelju v
  pisni obliki ali na recepciji.
 14. Vnos alkoholnih pijač v prostore vadbenega centra ni dovoljen.
 15. Vadbeni center GolfyCity in uporabnik se dogovorita, da bosta poskušala vse spore
  reševati sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za morebitne spore
  pristojno stvarno pristojno sodišče v Novem mestu.